ВЪВЕДЕНИЕ

Културното натрупване не е доказателство за никакъв еволюционен процес

Еволюционистите твърдят, че първите човешки същества са били полумаймуни, чиито умствени и физически особености са се развили с течение на времето, че те са се сдобили с нови умения и поради тази причина цивилизациите са еволюирали. Според това твърдение, което не се основава на никакви научни доказателства, нашите предполагаеми първобитни предшественици са водели животински живот, цивилизовали са се едва след като са станали хора, и са отбелязали културен прогрес едва след развиване на умствените им способности. Измислени рисунки на първобитен човек с тяло, покрито с козина, или опитващ се да запали огън, докато е клекнал под животински кожи, вървящ по крайбрежието с неотдавна убити животни на рамо или опитвайки се да комуникира със себеподобните си чрез жестикулиране и издаване на звуци, са погрешни реконструкции, основани на това ненаучно твърдение.

Фосилните регистри не подкрепят тази фантазия. Всички научни открития сочат към заключението, че човек е бил сътворен като човек от небитието и винаги е живял като човек още от първия ден, в който е бил сътворен. Археологическите открития също по никакъв начин не подкрепят еволюционната хронология. Открития от периода, през който еволюционистите твърдят, че хората са умеели единствено да говорят, показват, че човешките същества от това време са имали кухни и са се радвали на семеен живот. Декоративни предмети и сурови материали за рисуване са били открити при археологическите разкопки от времето, през което еволюционистите казват, че хората все още не са познавали изкуството. В следващите глави на книгата ще бъдат разгледани подробно множество примери.

Всички тези открития разкриват, че хората никога не са водели примитивен, животински живот. Никога не е съществувал нецивилизован век, когато всички хора са използвали само каменни и дървени сечива. Вярващите винаги са водели човешки начин на живот с дрехи, чинии, чаши, лъжици и вилици, използвани по начин, подобаващ на човешките същества. Хората винаги са живели при такива обстоятелства, говорели са, строели са сгради и са изработвали произведения на изкуството, подобаващи на човешките същества. В установения обществен ред са съществували доктори, учители, шивачи, инженери, архитекти и художници. Чрез Божествено вдъхновение разумните и добросъвестни хора винаги са използвали по най-добър начин земните блага.

Разбира се, с напредване на технологията и натрупване на знание от страна на хората, естествено са настъпили и технологични промени. В съгласие с преобладаващите обстоятелства са разработени нови изобретения, извършени са научни открития и са настъпили културни промени. Натрупването на знание и технологичният прогрес, постигнати с течение на времето, обаче не предполагат настъпването на какъвто и да било еволюционен процес.

Напълно нормално е знанието да продължава да се натрупва. Човек се ползва от различни нива на обучение в основното училище, в гимназията и университета. Но ако човек постоянно натрупва познания по време на живота си, това не означава, че той постоянно еволюира и напредва посредством случайни въздействия. Подобна динамика се прилага и към живота на обществото. Нови открития също така са извършвани, имайки предвид и нуждите на обществото, нови механизми са изобретявани и впоследствие усъвършенствани от по-късните поколения. Това обаче не е процес на еволюция.