ВЪВЕДЕНИЕ

Вярващите са водели цивилизован живот
през цялата история


Рисунка върху хоросан от 20-ата династия.

Правата религия наред със суеверните вярвания са същест-вували във всички периоди на историята, точно както и днес. През всички времена вярващите са изпълнявали своите религиозни ритуали съобразно с Божиите закони.

През цялата история Бог е изпращал пратеници, които да призовават хората към правия път. Някои хора се подчинили на тези пратеници и повярвали в съществуването и единствеността на Бог, докато други упорствали в неверието си. Още от момента на своята поява за първи път хората са научили за вярата в единия и единствен Бог и моралните ценности на правата религия посредством откровенията на нашия Господ. Следователно твърдението на еволюционистите, че най-ранните общества не са вярвали в Единия и Единствен Бог, не са верни. (По-подробно ще разгледаме този въпрос по-късно в сайта.)

Коранът разкрива как през всички периоди на историята Бог е изпращал вестители, които да призоват хората да повярват и да живеят според религиозните морални ценности:

„Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците ­ благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла Книгата с истината, за да отсъди между хората за онова, по което бяха в разногласие. А поради злобата помежду им изпаднаха в разногласие за нея само онези, на които тя бе дадена, след като ясните знаци бяха дошли при тях. И поведе Аллах вярващите към онова от истината, по което бяха в разногласие, с Неговото позволение. Аллах води когото пожелае към правия път.” (Коран, 2:213)

Друг айят разкрива, че на всяко общество е бил изпратен пратеник, който да предупреди членовете му, да им напомни за съществуването и единствеността на Бог, и да ги призове да съблюдават религиозните добродетели:

„...И нямаше общност, сред която да не е минал предупредител.” (Коран, 35:24)

Въпреки че Господ бил изпратил на хората вестители и свещени писания, някои от тях изпаднали в недоразумение, обърнали гръб на добродетелите на правата религия и усвоили  изкривени суеверни вярвания. Някои развили езически вярвания и изпаднали в поквара, обожествявайки земята, камъка, дървото, Луната или Слънцето и дори т. нар. зли духове. Дори днес наред с вярващите в правата религия съществуват и такива, които се прекланят пред огъня, Луната, Слънцето и идолите, направени от дърво. Някои хора приписват съдружници на Господа, въпреки че са напълно осведомени за Неговото съществуване и неподражаемост. Бог обаче все още им изпраща вестители, които да им разкрият грешките, в които са изпаднали, и да ги призоват да изоставят суеверните си вярвания и да живеят според истинската религия. Ето така във всички периоди на историята са съществували вярващи и неверници, такива с чиста вяра и такива, които са поели по покварени пътища.

Днес съществуват хора със суеверни вярвания, които се прекланят на идоли така, както е било и в миналото.Соломон и Савската царица от Франс Франкин II младши, Музей на изящните изкуства (Musee des Beaux-Arts), Кимпер, Франция

Из цялата история вярващите, които са живели заедно с пророците, са се радвали на висококачествен живот в силно цивилизовани условия. Те са водели живот, основан на  обществения ред, по времето на Пророка Нух (Ной) (мир нему), по времето на Пророка Ибрахим (Авраам) (м.н.), на Пророка Юсуф (Йосиф) (м.н.), Пророка Муса (Мойсей) (м.н.) и Пророка Сулайман (Соломон) (м.н.), така както водят и днес. През всички векове вярващите са се молели, постели, спазвали ограниченията, поставени от Бог, и водели чист и порядъчен живот. Археологическите открития разкриват, че най-добрите, благородни и чисти стандарти на живот са достояние на благочестивите вярващи. Пророците и искрените вярващи са използвали най-добрите средства, които са били на разположение по тяхно време, по начин, по който да спечелят Неговото одобрение.

Целият технологичен прогрес по времето на Нимруд е бил използван по най-добрия начин от Пророка Ибрахим (Авраам) (м.н.) и вярващите заедно с него. Техническите знания по време на Фараона са били използвани в служба на Пророците Юсуф (Йосиф), Муса (Мойсей) и Харун (Аарон) (Бог да ги благослови и с мир да ги дари) и истинските вярващи по онова време. Високото равнище на технология, постигнато в сферите на архитектурата, изкуството и комуникацията по времето на Пророка Сулайман (Соломон) (м.н.), е било използвано по най-мъдрия начин. Богатството и разкошът, които Господ е дарил на Пророка Сулайман (Соломон) (м.н.), са предизвиквали възхищение у поколения наред.

Трябва да помним, че информацията и средствата, притежавани от хората, които са живели преди стотици хиляди години, и тези, които живеят днес, са блага от Бога. Хората, които са основали цивилизации преди стотици хиляди години, които са създали красивите рисунки по пещерните стени, които са строили пирамиди и зикурати, които са строили гигантски каменни паметници и велики постройки при най-големите височини над морското равнище, са правили всичко това чрез Божие вдъхновение и обучение. Хората, които изучават субатомните частици днес, които изпращат совалки в космоса и които пишат компютърни софтуери, правят това по Божия воля. Цялата информация, с която разполагат човешките същества от момента, когато за първи път са били сътворени, е дар от Бога, всяка една цивилизация, която те са основали, е дело на Господа.


Мадоната със светците от Джовани Белини, Венеция, 1505

Бог е сътворил човека от небитието и по време на живота му го подлага на различни изпитания и му дава множество блага. Всяко едно благо, с което е дарен, също представлява изпитание. Хората, които знаят, че цивилизацията, технологията и средствата, с които разполагат, са в действителност дарове от Бог, са признателни на Господа, Който увеличава благата Си над тях:

„И прогласи вашият Господ: „Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя...” (Коран, 14:7)

Бог прави така, че Неговите отдадени раби да се радват на приятен живот както в този свят, така и в отвъдното. Това е разкрито в Корана така:

„На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда, по-хубава от онова, което са вършили.” (Коран, 16:97)

Като проявление на този айят всички Мюсюлмани през цялата история са притежавали най-прекрасните средства на века, в който са живели, и са водели приятен живот. Естествено, някои са били изпитвани с трудности и беди, но това не предполага, че те са живели при трудни, примитивни условия и че не са водели цивилизован, човечен живот. Без значение колко богати, комфортни и напреднали може да са били техните цивилизации, краят на тези, които са отрекли Бога и са упорствали в неверието си, които не са успели да живеят според пристойните морални ценности и са сеели развала по Земята, винаги е бил разочарование. Освен това много от тях е възможно да са се радвали на по-напреднали технологии от тези на съвременните общества. Това също е разкрито в Корана така:

„И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Бяха по-силни от тях и повече се възползваха от земята, и я населяваха по-дълго, отколкото я населяват те. И Нашите пратеници дойдоха при тях с ясните знаци. Не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.” (Коран, 30:9)